ứng dụng cờ bạc thể thao - bet365ee

    • vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

VĂN BẢN
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty24/04/2023
Bổ dung nội dung chương trình cuộc họp và một số tài liệu họp DHCDTN năm 202317/04/2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202302/04/2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202228/03/2022
CBTT Nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 202224/02/2022
CBTT. Cập nhật sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 202128/10/2021
CBTT tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 202111/10/2021
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 202103/04/2021
Công bố hồ sơ đại hội đồng cổ đông 202015/06/2020
Đề cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát09/06/2020
Công bố hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202001/06/2020
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 201912/07/2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201925/03/2019
CBTT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201802/04/2018
Giấy chứng nhân đăng ký chứng khoán23/02/2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông25/08/2017
Nghị quyết số 40 của HĐQT20/06/2017
CBTT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Thường Niên 201715/03/2017
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 12/8/201611/08/2016
CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 12/8/201601/08/2016
Sơ Yếu Lý Lịch Ông Huỳnh Tấn Diệu20/03/2016
Báo cáo trình đại hội đồng thường niên năm 201620/03/2016
Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201620/03/2016
Tài liệu gửi cổ đông 201610/03/2016
Đại Hội Đồng Cổ Đông12/03/2015