ứng dụng cờ bạc thể thao - bet365ee

    • vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Văn bản Ngày phát hành Tải về
QUÝ 3
30/10/2023
30/10/2023
30/10/2023
BÁN NIÊN
29/08/2023
29/08/2023
29/08/2023
QUÝ 2
28/07/2023
28/07/2023
28/07/2023
QUÝ 1
30/03/2023
28/04/2023
28/04/2023
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
30/03/2023
30/03/2023
30/03/2023
30/03/2023
QUÝ 4
19/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
QUÝ 3
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
BÁN NIÊN
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
QUÝ 2
29/07/2022
29/07/2022
29/07/2022
QUÝ 1
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
28/3/2022
28/3/2022
28/3/2022
QUÝ 4
28/1/2022
28/1/2022
28/1/2022
BCTC PHÁT HÀNH LẠI
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
QUÝ 3
30/10/2021
30/10/2021
30/10/2021
BÁN NIÊN
20/08/2021
20/08/2021
20/08/2021
QUÝ 2
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
QUÝ 1
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Giải trình thông tin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 31/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 20/04/2021
Báo cáo tài chính riêng năm 2020 20/04/2021
QUÝ 4
Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 20/01/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 20/01/2021
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020 20/01/2021
QUÝ 3
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 20/10/2020
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 20/10/2020
BÁN NIÊN
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2020 14/08/2020
Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 6 tháng đầu năm 2020 14/08/2020
QUÝ 2
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 20/10/2020
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 20/10/2020
Giải trình Thông tin công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 20/10/2020
QUÝ 1
Đính chính thông tin công bố trên báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 22/04/2020
Giải trình biến động về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 22/04/2020
Giải trình bổ sung biến động về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 20/04/2020
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 ( bản 2 ) 31/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 ( bản 1 ) 31/03/2020
31/03/2020
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính năm 2018 22/03/2019
Báo cáo tài chính năm 2017 02/04/2018
Báo cáo tài chính năm 2015 31/03/2016